>
ورود

مزایای اشتراک

​مزایای اشتراک در رتبه بندی سال 1397 شرکت های برتر به شرح زیر می باشد:


     مزایا و امکانات بسته اشتراک برای شرکت های با درآمد بیش از 13000 میلیارد ریال:

 • ورود به فرآيند رتبه‌بندي
 • حضور در همايش شركت‌هاي برتر ايران در سال 1397
 • دريافت گزارشات سالانه رتبه‌بندي به زبان فارسي و انگليسي (Annual Report)
 • دريافت گواهي‌نامه شركت برتر به زبان فارسي و انگليسي
 • دسترسي به اطلاعات رتبه‌بندي‌ها ويژه مشتركين رتبه‌بندي سال 97 از طريق وب‌سايت IMI-100
 • دريافت گزارش ويژه همايش
 • دريافت كتاب مصاحبه با مديران شركت‌هاي برتر داراي رتبه ويژه
 •  دريافت آلبوم عكس‌هاي همايش شركت‌هاي برتر ايران

مزایا و امکانات بسته اشتراک برای شرکت های با درآمد400میلیارد ریال تا 13000 میلیارد ریال:

 • ورود به فرآيند رتبه‌بندي
 • حضور در همايش شركت‌هاي برتر ايران در سال 1397
 • دريافت گزارشات سالانه رتبه‌بندي به زبان فارسي و انگليسي (Annual Report)
 • دريافت گواهي‌نامه ويژه 500 شركت برتر به زبان فارسي و انگليسي
 • دسترسي به اطلاعات رتبه‌بندي‌ها ويژه مشتركين رتبه‌بندي سال 97 از طريق وب‌سايت IMI-100
 • دريافت گزارش ويژه همايش

مزایا و امکانات بسته اشتراک برای شرکت های با درآمد200میلیارد ریال تا 400 میلیارد ریال:

 • ورود به فرآيند رتبه‌بندي
 • حضور در همايش شركت‌هاي برتر ايران در سال 1397
 • دريافت گزارشات سالانه رتبه‌بندي به زبان فارسي و انگليسي (Annual Report)
 • دریافت گواهی نامه رتبه شرکت در گروه صنعتی مربوط
 • دسترسي به اطلاعات رتبه‌بندي‌ها ويژه مشتركين رتبه‌بندي سال 97 از طريق وب‌سايت IMI-100
 • دريافت گزارش ويژه همايش