>
ورود

ارکان رتبه بندی
 همكاران رتبه بندي سال97  عبارتند از:   

  •      مدير رتبه بندي :  مجید درویش
  •      مشاوران: دكتر مرتضي عمادزاده، منصور مجدم،دكتر رسام مشرفي ، دکتر فرزاد حقیقی راد ،بهروز بهزاد نیری
  •     کارشناسان :  ژاله ميرزايي ، طناز اميرفريدي، محمد امین قادری ،وحید میرزایی بادیزی
  •     دبيرخانه IMI-100سميرا رستگار، محمد لطفی زاده ، آرزو سبزه علی ، هومن کربلایی ، لیلا عظیمی ، مینا جوادی مهر